Post-Doc

Environmental Science and New Energy Technology Research Center

    Simin FENG Azhar Mahmood Linchao ZENG Qiangmin YU Shuqing ZHANG Junling LIU Yong YI Usman Khan Shaohua CHEN Xingke CAI Yi ZHANG Xinwei SHEN Zhengshuo LI Yingcan ZHAO Tengfei CAO Shuzhang NIU Xiaoxiao WANG Ke SHEN

Data Science & Information Technology Research Center

    Zhenmin CHEN Yang Li Jingjing ZHAO

Precision Medicine and Healthcare Research Center

    Lan MU Yike JIANG Chunhui Sun Xi LIU Zhenhua CHEN Weiwei CHU Yuan YUAN